Zaproszenie do współpracy

„Naukowy Przegląd Dziennikarski” jest kwartalnikiem medioznawczym publikującym artykuły naukowe oraz recenzje książek naukowych. Wszyscy autorzy starający się o publikację na łamach czasopisma są uprzejmie proszeni o uwzględnienie wymogów stawianych wobec tych form wypowiedzi naukowej przez MNiSW, jak również wewnętrznych zasad redakcyjnych, które przedstawiono w poniższym dokumencie:
Zgłoszenie powinno nadto zawierać następujące informacje: dane afiliacyjne autora, tytuł tekstu w języku angielskim, streszczenie w językach polskim oraz angielskim, 4-10 słów kluczowych w języku polskim oraz angielskim, pełną bibliografię, dane kontaktowe oraz krótki biogram.
Redakcja „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego” stosuje procedury związane z promowaniem dobrych obyczajów publikacyjnych, w tym zwłaszcza z przeciwdziałaniem zjawiskom ghostwriting oraz guest autorshipWszyscy autorzy tekstów publikowanych na łamach pisma są więc zobligowani do przekazywania redaktorowi pisma informacji dotyczących wkładu poszczególnych osób w powstanie zgłaszanego artykułu. Wyłączną odpowiedzialność za nieujawnienie tego rodzaju informacji na etapie składania propozycji publikacyjnej ponosi osoba zgłaszająca manuskrypt.
 


file: 

ad