Credo i Kodeks Etyczny

Naukowy Przegląd Dziennikarski to pismo internetowe – kwartalnik - dla badaczy dziennikarstwa i osób zainteresowanych mediami i ich tworzeniem, jak również wpływem mediów na społeczeństwo. Jest forum dla teoretyków, którzy poszukują nowatorskich rozwiązań problemów, a badania ich będą drogowskazem dla praktyków.  Strony Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego są otwarte dla każdego, kto w nauce o dziennikarstwie ma coś ważnego i ciekawego do powiedzenia, zwróci uwagę na zapomniane zjawiska, ale także pochyli się nad najnowszymi.

Wiadomo, że w dziennikarstwie niemal z dnia na dzień wszystko się zmienia, powstają nowe gatunki i formy przekazu. Ludziom mediów zależy, by trafiać jak najszybciej do odbiorców, dlatego badacze mediów nie mogą być w tyle za dziennikarzami, muszą im dorównywać kroku, a nawet być o ten przysłowiowy krok dalej.

Redakcji Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego zależy na wymianie doświadczeń, pokazaniu jak wygląda współczesne dziennikarstwo (czy to tylko gonitwa za sensacją?)  i stan badań mediów w Europie, w jej centrum jak i na świecie w ogóle oraz najcichszych jego zakątkach (media są przecież wszędzie). Zapraszamy do dyskusji o mediach (prasie, radio, telewizji, Internecie): prezentacji ich, sposobach zarządzania nimi, pokazywania jak wiele dziś zależy od wizualizacji mediów, wreszcie jakie metody badawcze stosują medioznawcy w badaniu prasy, radia, telewizji oraz Internetu, jak rozwiązywane są problemy etyczne i prawne.

Redakcja Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego sugeruje, by nie pisać wyłącznie w języku angielskim. Redakcja wychodzi z założenia, że każdy badacz ma pisać w swoim ojczystym języku, byle miał coś ważnego do powiedzenia. Teksty w numerze będą zamieszczane w języku rodzimym autora, natomiast ich streszczenia w językach kongresowych i polskim. Teksty zamieszczane w Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim są recenzowane przez medioznawców, a po ich publikacji także przez Czytelników, którzy w każdej chwili mogą podzielić się swymi uwagami. Krytyczne opinie Odbiorców są dla Redakcji bardzo cenne. Nie boimy się konfrontacji wiedzy, która ma służyć dobru społecznemu, dlatego nic w Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim się nie ukaże, co jest banałem, bądź nieprawdą.

 

KODEKS ETYCZNY: 
 

ETYKA PUBLIKACJI I STWIERDZENIE NADUŻYCIA:

Czasopismo naukowe „Naukowy Przegląd Dziennikarski” dba o etyczność i jakość publikacji. Przestrzeganie norm etycznych jest obowiązkiem wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji na łamach czasopisma: autorów, redaktorów, rady naukowej, recenzentów oraz wydawcy. Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w „Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim” są recenzowane pod kątem autentyczności, etyczności i użyteczności.

OBOWIĄZKI REDAKCJI:

Monitorowanie standardów etycznych. Zespół redakcyjny monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko jakimkolwiek nadużyciom w publikacji.
Zasada przejrzystości i otwartości. Materiały nadsyłane do redakcji są oceniane ze względu na ich wartość naukową bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną autorów. Redaktorzy powinni opierać swoje decyzje jedynie na znaczeniu (ważności, aktualności, oryginalności etc.) tematu, jakości publikowanej pracy, włączając w to zarówno strukturę artykułu, jak i jasność wypowiedzi, a zwłaszcza siły, przejrzystości i wagi argumentacji, oryginalność ujęcia tematu oraz wkładu w rozwój teorii i zasobu wiedzy w dziedzinie mediów i komunikacji społecznej.
Redakcja zapewnia odpowiednią weryfikację przez wykwalifikowanych i kompetentnych recenzentów (w tym recenzenta statystycznego w stosownych przypadkach) wszelkich publikowanych artykułów, raportów i opinii z badań. Redakcja zapewnia dobór odpowiednich recenzentów, tj. osób, które są w stanie obiektywnie ocenić pracę, a równocześnie są wolne od dyskwalifikujących ich konkurencyjnych interesów.
Decyzje o publikacji. Redakcja jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji, który z przedłożonych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu dokumentu do publikacji zależy od jego znaczenia, oryginalności, przejrzystości i znaczenia dla rozwoju dyscypliny naukowej.
Poufność. Redaktor naczelny i członkowie zespołu redakcyjnego zapewniają poufność procesu recenzyjnego materiałów kierowanych do druku. Redakcja nie ujawnia jakichkolwiek informacji na temat recenzowanych materiałów nikomu poza ich autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, ekspertami redakcyjnymi oraz wydawcą.
Upublicznianie materiałów. Materiały niepublikowane dołączane do nadsyłanych materiałów nie mogą być wykorzystywane przez redaktora naczelnego lub członków zespołu redakcyjnego w ich własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.
Konflikt interesów. Redakcja bezwzględnie eliminuje wszelkie uwikłania komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.
Uczciwość zapisu naukowego. Redakcja dba o prawdziwość publikowanych danych naukowych. Działanie na rzecz weryfikacji danych odbywa się za pomocą systemu poprawek, a także – gdy zajdzie potrzeba – redakcja podejmuje decyzję o wycofaniu zdyskwalifikowanego materiału, zwłaszcza w sytuacji podejrzenia o posługiwanie się przez jego autora (autorów) wynikami nierzetelnie prowadzonych badań. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne, dlatego też redakcja korzysta z systemu wykrywania zapożyczeń i plagiatów (w tym oprogramowania szukające podobnych tytułów) w materiałach złożonych do druku. Redakcja zawsze chętnie publikuje poprawki, wyjaśnienia, informacje o wycofaniu materiału oraz przeprosiny w razie potrzeby.
Wycofywanie artykułów. Redaktorzy powinni podejmować natychmiastowe i adekwatne działania w przypadku podejrzenia o popełnienie wykroczenia etycznego lub naruszenia przyjętych standardów. Decyzje te dotyczyć mają nie tylko kwestii akceptacji lub odrzucenia publikacji materiału, ale także podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz racjonalnej próby rozwiązania zaistniałych problemów.
Redakcja czasopisma bierze pod uwagę wycofanie publikacji, jeśli:

  • istnieją dowody, że wyniki badań są niewiarygodne, dane uzyskano w wyniku niewłaściwego postępowania (np. fabrykowania danych) lub niezamierzonego błędu (np. błędnych obliczeń lub błędów metodologicznych);
  • wyniki zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, zezwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji);
  • stanowi ona plagiat lub zgłasza nieetyczne badania.

Redakcja odpowiednio redaguje zawiadomienia o wycofaniu. Informacja ta jest powiązana z wycofanym artykułem poprzez dołączenie w nagłówku zawiadomienia informacji o tytule oraz autorze (autorach materiału), a także informacji o tym, kto podjął decyzję o wycofaniu artykułu. Aby skutecznie odróżniać niezamierzone błędy od nieetycznego postępowania, powiadomienia o wycofaniu będą zawsze informować o powodach wycofania danego materiału.
Wycofane artykuły nie będą usuwane z drukowanych kopii czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich wycofany status zostanie wskazany tak wyraźnie, jak to tylko możliwe.
Autorstwo publikacji. Redakcja ponosi odpowiedzialność za dobór i wdrożenie adekwatnych systemów weryfikacji autorstwa lub współautorstwa, które promują dobre praktyki, zwłaszcza takich rozwiązań, które skutecznie weryfikują autorstwo publikowanych materiałów oraz efektywnie zapobiegają nadużyciom, w tym zjawiskom ghost wrting oraz guest authors.
Procedury wydawnicze. Redakcja odpowiada za aktywne poszukiwanie opinii autorów, czytelników, recenzentów i członków rad redakcyjnych na temat sposobów poprawy procesów wydawniczych czasopisma. Redaktorzy są odpowiedzialni za dotrzymanie terminów publikacji i powinni współpracować z wydawnictwem na każdym etapie procesu publikacji. Redaktorzy powinni zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy pracownikami, autorami, recenzentami i członkami Rady.

OBOWIĄZKI AUTORÓW:

Standardy sprawozdawczości. Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywne wnioski na temat jej znaczenia. Podstawowe dane powinny zostać odpowiednio zaprezentowane, a publikacja musi zawierać wystarczającą ilość szczegółowych informacji i odniesień, aby zapewnić powtarzalność zastosowanej procedury badawczej. Fabrykowanie wyników oraz prezentowanie fałszywych (lub nieuprawnionych) wniosków stanowi nieetyczne zachowanie i powoduje odrzucenie lub wycofanie maszynopisu/komputeropisu lub opublikowanego już materiału.
Oryginalność i plagiat. Autorzy mają być przekonani o oryginalności prac procedowanych do druku. W przypadku korzystania z dzieł i / lub koncepcji (idei, pomysłów, stwierdzeń etc.) innych autorów, należy zawsze – w formie odpowiednio zredagowanych przypisów i odniesień – w sposób pełny i jednoznaczny lokalizować źródło.  Plagiat i posługiwanie się fałszywymi danymi są niedopuszczalne.
Zachowanie dostępu do danych. Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie surowych danych do wglądu redakcyjnego. Autorzy powinni być przygotowani do zapewnienia publicznego dostępu do wykorzystanych danych i są zobowiązani do przechowywania danych przez co najmniej rok od publikacji ich artykułu.
Publikacja wielokrotna lub równoległa. Autorzy nie mogą publikować materiałów prezentujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi jednocześnie nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.
Autorstwo publikacji. Autorstwo publikowanego tekstu musi być ograniczone wyłącznie do osób, które wniosły istotny wkład w koncepcję, projekt badań, ich wykonanie oraz/lub interpretację wyników. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Autorzy muszą upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy zostali uwzględnieni w informacji na temat autorstwa artykułu oraz że nie pojawiają się w tejże informacji jakiekolwiek osoby, które nie brały udziału w powstawaniu artykułu. Autorzy publikacji muszą ponadto upewnić się, że wszyscy współautorzy zapoznali się i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz wyrazili zgodę na jego publikację.
Lokalizacja źródeł. Autorzy są zobowiązani do podawania pełnej i prawidłowej informacji na temat wykorzystania pracy innych. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie tematu i zakresu prezentowanych prac.
Podstawowe błędy w opublikowanych pracach. Jeśli autor odkryje istotny błąd lub niedokładność w swojej już opublikowanej pracy, to jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie redaktora naczelnego czasopisma (lub wydawcy) oraz natychmiastowe podjęcie współpracy z zespołem redakcyjnym w celu wycofania lub poprawienia artykułu.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW:

Wkład w decyzje redakcyjne. System wzajemnych ocen i kontroli pomaga zespołowi redakcyjnemu w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także autorom publikowanych artykułów, raportów i opinii z badań w procesie poprawienia jakości ich prac.
Szybkość procesu recenzyjnego. Każdy wyznaczony recenzent, który nie czuje się kompetentny do oceny przedstawionego mu tekstu lub ma świadomość, że terminowa ocena tego tekstu nie będzie możliwa, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie redaktora naczelnego i zrezygnować z przygotowania recenzji.
Poufność. Każdy recenzowany materiał musi zostać potraktowany jak dokument poufny. Teksty recenzowane nie mogą być pokazywane lub omawiane z innymi osobami, z wyjątkiem osób pisemnie upoważnionych do tego przez redaktora naczelnego.
Standardy obiektywizmu. Recenzje muszą być przeprowadzone obiektywnie. Jakiekolwiek przejawy krytyki osoby autora są niedopuszczalne. Recenzenci muszą jasno i jednoznacznie wyrażać swoje opinie za pomocą odpowiedniej argumentacji.
Potwierdzanie źródeł. Zadaniem recenzenci jest wskazywanie właściwych i publicznie dostępnych źródeł, które nie zostały zacytowane przez autorów recenzowanych materiałów. Wszelkie istotne podobieństwa lub powielanie się recenzowanego tekstu z jakimikolwiek innymi publicznie rozpowszechnionymi materiałami należy niezwłocznie zgłosić redakcji.
Ujawnianie konfliktu interesów. Wszelkie informacje, a zwłaszcza oryginalne koncepcje naukowe uzyskane w wyniku procedury recenzyjnej oceny muszą zostać zachowane w tajemnicy, a zwłaszcza nie mogą zostać wykorzystane do osobistej korzyści recenzenta. Recenzenci nie powinni dokonywać oceny tekstów, w których pojawiają się konflikty interesów wynikające z konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacjach z autorami lub instytucjami zaangażowanymi w tworzenie recenzowanego artykułu.

 

CODE OF ETHICS:

 

PUBLICATION ETHICS AND FINDING OF ABUSE

The scientific journal “Journalism Research Review Quarterly” cares about the ethicality and quality of scientific publications. Therefore, respecting ethical standards is the responsibility of all parties involved in the process of publication on the pages of the journal “Journalism Research Review Quarterly”: authors, editors and scientific council, reviewers and publisher. All articles submitted for publication in “Journalism Research Review Quarterly” are reviewed for authenticity, ethicality and usefulness.

GENERAL OBLIGATIONS OF THE BOARD OF EDITORS

Monitoring of ethical standards. The editors monitor the ethical standards of scientific publications and takes all possible measures against any misuse of the publication.
Principle of transparency and openness. The materials submitted to the editors are judged for their scientific merit regardless of race, gender, sexual orientation, religious beliefs, citizenship, or political ideology of the authors. The editors should base their decisions solely on the relevance (importance, timeliness, originality, etc.) of the topic, the quality of the published work, including both the structure of the article and the clarity of the statement, especially the strength, clarity, and validity of the argument, the originality of the treatment of the topic, and the contribution to the development of theory and the body of knowledge in the field of media and social communication.
The editors shall ensure that all published articles, reports and research opinions are appropriately reviewed by qualified and competent reviewers (including a statistical reviewer where appropriate). The editors shall ensure the selection of appropriate reviewers, i.e. individuals who are able to objectively evaluate the work while being free from disqualifying competing interests.
Publication Decisions. The editors are responsible for deciding which of the submitted articles should or should not be published. The decision to accept or reject a paper for publication depends on its relevance, originality, clarity, and importance to the advancement of the scientific discipline.
Confidentiality. The editor-in-chief and members of the editorial team ensure the confidentiality of the review process of materials submitted for publication. The editors do not disclose any information about reviewed materials to anyone except the authors, reviewers, potential reviewers, editorial experts, and the publisher.
Publicity of materials. Unpublished materials accompanying submissions may not be used by the editor-in-chief or members of the editorial team in their own research without the written permission of the authors.
Conflict of Interest. The editors ruthlessly eliminate any commercial entanglements that violate intellectual and ethical standards.
Integrity of the scientific record. The editors care about the accuracy of the scientific data published. A system of corrections is used to verify data and, when necessary, the editors decide to withdraw disqualified material, especially when there is a suspicion that its author(s) has (have) used the results of unreliable research. Plagiarism and false data are unacceptable, therefore the editors use a system for detecting borrowings and plagiarism (including software that looks for similar titles) in materials submitted for publication. The editors are always happy to publish corrections, clarifications, retractions of material, and apologies when necessary.
Withdrawal of articles. The editors should take immediate and appropriate action when ethical misconduct or violations of accepted standards are suspected. These decisions are to address not only the question of whether to accept or reject the publication of material, but also to take all possible steps to reasonably attempt to resolve the problems that have arisen.
The journal editors will consider retracting a publication if:

  • there is evidence that the results of the study are unreliable, the data was obtained by malpractice (e.g. data fabrication) or unintentional error (e.g. miscalculations or methodological errors);
  • the results were previously published elsewhere without proper reference, permission, or justification (cases of unnecessary publication);
  • it constitutes plagiarism or reports unethical research.

The editors shall edit withdrawal notices accordingly. This information is linked to the retracted article by including information about the title and author(s) of the material in the header of the notice, as well as information about who made the decision to retract the article. In order to effectively distinguish unintentional errors from unethical conduct, retraction notices will always communicate the reasons for retracting the material in question.
Withdrawn articles will not be removed from print copies of the journal or from electronic archives, but their withdrawn status will be indicated as clearly as possible.
Authorship of publications. The editors are responsible for selecting and implementing adequate authorship or co-authorship verification systems that promote good practices, especially such solutions that effectively verify the authorship of published materials and effectively prevent abuses, including ghost writing and guest authors.
Publishing Procedures. The editors are responsible for actively seeking input from authors, readers, reviewers, and editorial board members on ways to improve the journal’s publishing processes. The editors are responsible for meeting publication deadlines and should cooperate with the publisher at every stage of the publication process. The editors should prevent any conflicts of interest between staff, authors, reviewers, and board members.

GENERAL OBLIGATIONS OF THE AUTHORS

Reporting standards. Authors of reports of original research should provide an accurate description of the work performed and objective conclusions about its significance. The underlying data should be adequately presented, and the publication must include sufficient details and references to ensure reproducibility of the research procedure used. Fabrication of results and presentation of false (or unauthorized) conclusions constitutes unethical behavior and will result in rejection or retraction of the typescript/composition or material already published.
Originality and plagiarism. Authors are to be convinced of the originality of works submitted for publication. When using works and / or concepts (ideas, constructs, statements, etc.) of other authors, authors should always - in the form of properly edited footnotes and references - fully and unambiguously locate the source. Plagiarism and the use of false data are unacceptable.
Preserving access to data. Authors may be asked to submit raw data for editorial review. Authors should be prepared to provide public access to the data used and are required to retain the data for at least one year after the publication of their article.
Multiple or concurrent publication. Authors may not publish material presenting essentially the same research in more than one journal. Submitting the same text to more than one journal simultaneously constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.
Publication authorship. Authorship of the published text must be restricted to only those individuals who made significant contributions to the conception, design of the study, its execution, and/or interpretation of the results. All contributors should be listed as co-authors. Authors must ensure that all relevant co-authors are included in the article authorship information and that no individuals who did not contribute to the article appear in the article authorship information. The authors of the publication must further ensure that all co-authors have reviewed and approved the final version of the article and consented to its publication.
Location of sources. Authors are required to give full and correct information about the use of the work of others. Authors should cite publications that were influential in determining the topic and scope of the work presented.
Fundamental errors in published works. If an author discovers a significant error or inaccuracy in his or her already published work, it is the author’s responsibility to immediately notify the journal’s editor-in-chief (or publisher) and to immediately work with the editorial team to retract or correct the article.

OBLIGATIONS OF THE REVIEWERS

Contribution to editorial decisions. The peer review and review system help the editorial team make editorial decisions and the authors of published articles, reports, and research opinions in the process of improving the quality of their work.
Promptness of the review process. Any assigned reviewer who does not feel competent to evaluate a text presented to him or her, or who is aware that timely evaluation of that text will not be possible, should immediately notify the Editor-in-Chief and decline to prepare a review.
Confidentiality. Any material reviewed must be treated as a confidential document. Peer-reviewed texts may not be shown or discussed with others, except by written authorization of the Editor-in-Chief.
Standards of objectivity. Reviews must be conducted objectively. Any criticism of the author’s person is unacceptable. Reviewers must clearly and unambiguously express their opinions with appropriate argumentation.
Acknowledging sources. It is the reviewer’s responsibility to identify appropriate and publicly available sources that have not been cited by the authors of the reviewed materials. Any significant similarity or duplication of the reviewed text with any other publicly distributed material should be reported immediately to the editor.
Conflict of Interest Disclosure. All information, especially original scientific concepts, obtained as a result of the review evaluation procedure must be kept confidential, and especially may not be used for the personal benefit of the reviewer. Reviewers should not evaluate texts in which conflicts of interest arise from competitive, collaborative, or other relationships with authors or institutions involved in the creation of the reviewed article.

 

ad